1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji i uczestnictwa w branżowym kursie szkoleniowym (dalej „Kurs” lub „Szkolenie”) dla DJ-ów organizowanym przez DJ Promotion.

Organizatorem Kursu jest firma DJ Promotion Piotr Gryglewicz z siedzibą w Warszawie, 01-651, ul. Gwiaździsta 33/162, NIP 118-000-93-15, (dalej: „Organizator”).

Kurs przeznaczony jest dla osób zawodowo zajmujących się prezentacją muzyki w miejscach publicznych jako czynni DJ-e, w klubach, stacjach radiowych i innych obiektach do tego powołanych, jako przedsiębiorcy lub amatorzy chcący zgłębić wiedzę związaną z wykonywaniem zawodu Didżeja (dalej „Uczestnicy”).

Podczas szkolenia Organizator zapewnia sprzęt do nauki miksowania (odtwarzacze płyt CD/mp3, Odtwarzacze płyt winyl, kontrolery, miksery, mikrofony, okablowanie). Uczestnicy mogą korzystać ze swojego sprzętu dj-skiego podczas nauki, ale Organizator nie ponosi za ten sprzęt odpowiedzialności. Wszyscy, którzy dokonają dewastacji sprzętu Organizatora w miejscu odbywającego się szkolenia (np. wyleją płyn na sprzęt, itp), ponoszą odpowiedzialność finansową, pokrywając poniesione koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem („Umowa”) następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora i jest równoznaczna z akceptacją regulaminu o czym użytkownik został poinformowany na stronie aplikacyjnej kursu (www.zostandj.pl).

Uczestnik zobowiązuje się do podania w tytule przelewu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail zgodnego z prawdą, który używany będzie do przekazywania informacji dotyczących szkolenia.

Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje nie zawarciem Umowy. Organizator może odmówić zakwalifikowania na kurs danego Uczestnika w przypadku nie podania przez Uczestnika danych osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 lat. W przypadku osoby niepełnoletniej (14-18 włącznie) wymagana jest wcześniejsza konsultacja (rozmowa) z opiekunem, a po jej pozytywnym wyniku – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w takim przypadku dopiero wtedy dochodzi do zawarcia umowy). Organizatorzy kursu biorą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w miejscu zajęć i wyłącznie w trakcie ich trwania. W przypadku chęci oddalenia się w godzinach zajęć lub w czasie przerwy obiadowej, niepełnoletni uczestnik kursu powinien powiadomić o tym opiekuna grupy, do której jest przydzielony.

Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników kursu, przed jego rozpoczęciem. W przypadku niezakwalifikowania przez Organizatora Uczestnika do udziału w kursie Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podania przyczyny. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy w całości.

O zakwalifikowaniu na kurs Organizator powiadamia Uczestnika drogą mailową. (W przypadku dokonania wpłaty oraz rejestracji, a braku takiego powiadomienia drogą elektroniczną prosimy o kontakt z DJ Promotion w dni powszednie w godzinach 10-16. Telefon kontaktowy (22) 621-3111. e-mail: office@djpromotion.com.pl

3. Cena i zakres kursu

Pełna cena kursu przedstawiona jest na stronie aplikacji internetowej kursu https://www.zostandj.pl/.

Cena kursu wynosi 3200PLN brutto, w jej skład wchodzi koszt szkolenia, atrakcji dodatkowych, zakwaterowania oraz wyżywienia (śniadania i obiad i kolacja).

Wyżywienie obejmuje następujący zakres: 17.06.2024 – obiad, kolacja 18.06-20.06.2024 – śniadanie, obiad i kolacja, 21.06.2024 – śniadanie.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do zajęć Uczestnika, który we wskazanym czasie nie uregulował wszelkich płatności. Opłaty powinny być dokonywane na konto Organizatora czyli DJ Promotion > 53 1050 1025 1000 0097 7475 3058, lub za pośrednictwem aplikacji internetowej kursu (www.zostandj.pl).

Organizator zobowiązany jest do przesłania mailem harmonogramu kursu, przed początkiem zajęć. Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się pierwszego dnia kursu, w umówionym wcześniej miejscu i czasie, o którym mowa w harmonogramie.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej zakończonych egzaminem. Dokładny rozkład zajęć będzie podany w harmonogramie, na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Uczestnik nie ma obowiązku zdawania egzaminu na kursie. Wówczas dostaje tylko zaświadczenie o odbytym kursie. Egzamin na certyfikat DJ Promotion składa się z części teoretycznej - testu online oraz części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie testu teoretycznego i uzyskanie minimum wymaganych punktów.

Egzamin praktyczny jest sumą nabytych w czasie kursu umiejętności miksowania nagrań (miks synchroniczny oraz tzw. radiowy czyli przy użyciu mikrofonu), pracy z mikrofonem, doboru repertuaru i ogólnego wrażenia. Czas trwania praktycznego bloku egzaminacyjnego nie może być krótszy niż 10 min i dłuższy niż 15. W każdym programie nie może być mniej niż 4 nagrania.

Komisję egzaminacyjną tworzą instruktorzy szkolenia (opiekunowie grup) oraz osoby wskazane przez organizatora (wykładowcy teorii, osoby z branży. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej ocenia indywidualny program uczestnika kursu w poszczególnych kategoriach (miks synchro, miks mikrofon, dobór programu, ogólna ocena) w skali (1-5). W razie wątpliwości, komisja zastrzega sobie możliwość dołożenia jednego utworu do prezentowanego programu. Ma także możliwość przerwania egzaminu praktycznego.

Uczestnik, który zda egzamin otrzyma certyfikat DJ Promotion. Certyfikat DJ’a otrzymują te osoby, które zdobyły od 12 do 20 punktów z egzaminu praktycznego. Są 3 kategorię Certyfikatów: Certyfikat kategorii C : (12-14 pkt.) przyznawany jest na 1 rok; Certyfikat kategorii B (15-17 pkt.) przyznawany jest na 3 lat; Certyfikat kategorii A (18-20 pkt.) przyznawany jest na 5 lat.

Do egzaminu można przystępować wg uznania, bez ponownego odbywania kursu. W takim przypadku obowiązują podane wyżej zasady, przy czym jego część praktyczna uzależniona jest od terminów kolejnych sesji egzaminacyjnych. Koszt egzaminu bez odbywania szkolenia wynosi 150 zł brutto.

Po ukończeniu kursu, niezależnie od wyniku egzaminu, uczestnik nabywa prawo do skorzystania w serwisów DJ Promotion bez spełnienia kryterium zawodowego jakim jest regularne granie jak DJ lub prezenter.

Uczestnik otrzyma przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, które są do pobrania w aplikacji internetowej kursu.

4. Odstąpienie od Umowy

Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. (Niniejsze zapisy nie dotyczą przedsiębiorców – Użytkowników zawodowo zajmujących się prezentacją muzyki).

Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie co do zasady zbieżnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, doręczonego Organizatorowi na adres e-mail office@djpromotion.com.pl

Organizator niezwłocznie przesyła Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika, Umowę uważa się za niezawartą, a nabyte bonusy w ramach akcji promocyjnej za nienależne. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od Umowy Organizator zwróci Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W innych przypadkach rezygnacji przez Uczestnika z kursu po zakwalifikowaniu i upływie 14 dni lub po rozpoczęciu zajęć, Organizator nie zwraca wniesionych opłat.

5. Reklamacje

Uczestnik kursu może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: office@djpromotion.com.pl

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Organizator poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość na adres e-mail Uczestnika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji.

Jeśli Organizator nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

6. Dodatkowe postanowienia

związane z ustawą o Covid-19 Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem wszystkich nakazów i zaleceń wynikających z ustawy o Covid-19. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć, które wymagają kontaktu wykładowca – uczestnik kursu, w szczególności zapewnienia właściwej odległości między uczestnikami zajęć i zapewnienia na miejscu, do wykorzystania w każdej chwili, materiałów do dezynfekcji. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przyjechania z własną maseczką ochronną i słuchawkami.

7. Dane osobowe

Zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Uczestnika wraz z przysługującymi Uczestnikowi prawami został szczegółowo opisany w „Polityce ochrony danych osobowych RODO”, dostępnej tutaj.

8. Postanowienia końcowe

W przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie na szkolenie, Organizator nie zwraca opłaty za kurs. W szczególnych przypadkach losowych, takich jak udokumentowana choroba, uniemożliwiająca udział w zajęciach, zdarzenia losowe Organizator może zaproponować inny termin szkolenia.

Uczestnik kursu sam ponosi koszt dojazdu. Ze względu na porządek i bezpieczeństwo uczestników szkolenia Organizator jest uprawniony do odmowy udziału w szkoleniu lub usunięcia ze szkolenia Uczestnika będącego pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.

******** Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów).
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: DJ Promotion Piotr Gryglewicz z siedzibą w Warszawie, 01-651, ul. Gwiaździsta 33/162, NIP 118-000-93-15

Treść oświadczenia: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi polegającej na organizacji kursu branżowego dla DJ’ów

–Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia)

–Imię i nazwisko konsumenta

–Adres konsumenta

–Data

******* Informacja dla osób wcześniej zapisanych: w przypadku dokonania wcześniejszej wpłaty zaliczki za pośrednictwem tradycyjnego przelewu uczestnik kursu powinien dopłacić różnicę wynikłą z wyżej przedstawionego cennika. Kwota powinna zostać zapłacona przelewem na rachunek Organizatora najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu (przyjmuje się datę uznania na rachunku Organizatora) lub gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.